top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverRudi Luyten

IOS-procedure ofwel Invordering van onbetwiste schuldvorderingen

Procedure voor de invordering van uw facturen Sinds 26 juni 2016 is de IOS-procedure van kracht, een nieuwe procedure voor invorderingen voor onbetwiste schuldvorderingen. Vanaf nu kunnen niet-betwiste schuldvorderingen tussen ondernemers ingevorderd worden door een advocaat samen met een gerechtsdeurwaarder. Initieel is de tussenkomst van de rechtbank niet meer vereist. Deze IOS-procedure geldt enkel tussen ondernemingen(B2B).


Monopolie van de advocaat De tussenkomst van een advocaat is voor de IOS-procedure wettelijk vereist. De advocaat moet toezien op de naleving van de formele toepassingsvoorwaarden voor deze nieuwe invorderingsprocedure. Alvorens het dossier aan de gerechtsdeurwaarder over te maken moet de tussenkomende advocaat nagaan of de in te vorderen schuld zeker, vaststaand én opeisbaar is. Tevens zal hij in beperkte mate moeten nagaan of er al geen betwisting gevoerd werd. Indien de advocaat van oordeel is dat aan deze voorwaarden voldaan is, zal hij het dossier voor het verdere verloop moeten overmaken aan een gerechtsdeurwaarder.


Rol van de deurwaarder Dankzij de IOS-procedure is het niet langer noodzakelijk om te dagvaarden. Het volstaat nu dat de gerechtsdeurwaarder die het dossier van een advocaat ontvangt, formeel een aanmaning tot betaling bij exploot betekent aan de schuldenaar. Deze aanmaning bevat een duidelijke beschrijving van de verbintenis waaruit de schuld is ontstaan (een overeenkomst, geleverde prestaties, uitgevoerde werken, etc.). Tevens dienen de gevorderde bedragen (hoofdsom, interesten en kosten) behoorlijk gemotiveerd te worden. De schuldenaar krijgt een laatste respijttermijn van één maand om de volledige schuld te betalen, dan wel te betwisten. Deze betwisting zal dienen te gebeuren op het hiertoe door de gerechtsdeurwaarder voorziene antwoordformulier dat samen met de aanmaning tot betaling wordt betekend.


Actiemogelijkheden van de schuldenaar Nadat de schuldenaar een aanmaning tot betaling ontvangen heeft van de gerechtsdeurwaarder, heeft hij vier opties: betalen, betwisten, verzoeken om betalingsfaciliteiten, of niet reageren. 1. De schuldenaar betaalt zijn schuld Indien de schuld volledig betaald wordt, stelt er zich helemaal geen probleem. De schuld wordt zonder voorwerp en het dossier kan derhalve gesloten worden. 2. De schuldenaar betwist de schuld De schuldenaar behoudt het recht om de schuld binnen een termijn van één maand te betwisten. Dit kan hij doen door het daartoe bestemde antwoordformulier in te vullen en over te maken aan de gerechtsdeurwaarder. Dit impliceert dat de schuldenaar opgave moet doen van de redenen waarom hij de schuld betwist. De gerechtsdeurwaarder brengt de schuldeiser hiervan onverwijld op de hoogte en beëindigt onmiddellijk de IOS-procedure. Het dossier wordt teruggestuurd naar de advocaat van de schuldeiser die desgevallend de schuldenaar nog steeds kan dagvaarden voor de rechtbank om de schuldeiser na een tegensprekelijk debat te horen veroordelen tot betaling van de gevorderde schuldvordering. 3. De schuldenaar verzoekt om betalingsfaciliteiten Indien de schuldenaar de schuld niet betwist, doch niet in staat is het volledige saldo ineens te betalen kan hij de gerechtsdeurwaarder verzoeken betalingsfaciliteiten toe te staan. De gerechtsdeurwaarder brengt de schuldeiser hiervan onverwijld op de hoogte, die soeverein oordeelt of zijn betalingsfaciliteiten wil toekennen. Indien de schuldeiser akkoord gaat met een afbetalingsplan, dan wordt de IOS-procedure onmiddellijk opgeschort. Indien de schuldenaar niet tijdig betaalt, kan de IOS-procedure worden hervat. Indien de schuldeiser geen afbetalingsplan wil toekennen gaat de IOS-procedure gewoon verder, doch de schuldenaar kan steeds door middel van een tegensprekelijk verzoekschrift de tussenkomst van de rechtbank vragen. 4. Proces-verbaal van niet betwisting Indien de gerechtsdeurwaarder binnen een termijn van één maand en acht dagen geen reactie heeft ontvangen van de schuldenaar, dan stelt hij een proces-verbaal van niet-betwisting op. Dit proces verbaal vermeldt de geactualiseerde afrekening van de schuld en wordt vervolgens, op verzoek van de gerechtsdeurwaarder, uitvoerbaar verklaard door een magistraat van het Beheers –en toezichtscomité bij het centraal bestand van berichten van beslag. Dit proces-verbaal wordt vervolgens omgezet in een formulier van tenuitvoerlegging en geldt als uitvoerbare titel, waarmee de gerechtsdeurwaarder kan overgaan tot gerechtelijke invordering.


Voordelen IOS-procedure:

  • Geen voorafgaande ingebrekestellingen meer die per aangetekende post verzonden dienen te worden, geen dure dagvaarding meer.

  • Slechts één gerechtsdeurwaardersexploot, dat bovendien vrijgesteld is van registratierechten, waarmee uw debiteur aangemaand wordt te betalen.

  • Indien hij niet reageert binnen een termijn van één maand en acht dagen beschikt u reeds over een uitvoerbare titel.

  • Het dossier wordt van bij aanvang opgevolgd door de gerechtsdeurwaarder waardoor –bij solvabiliteit van de debiteur- alle kosten rechtstreeks verhaald worden bij de schuldenaar.

Nadeel IOS-procedure: Indien de schuldeiser ten gevolge de IOS-procedure beschikt over een uitvoerbare titel, dan kan de schuldenaar – zonder gebonden te zijn aan enige termijn – alsnog een verzoekschrift op tegenspraak neerleggen bij de rechtbank van koophandel, zodat de invorderingsprocedure geschorst wordt. In dat geval zal u toch nog de procedure voor de rechtbank van koophandel moeten voeren. Bij volledige of gedeeltelijke betwisting van de schuld moet de zaak in elk geval aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank van koophandel en zulks door middel van een dagvaarding.

22 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page